ProCredit Bank

ProCredit Bank

0800 000 10 Contact Centru

+373 22 27 07 07 pentru apeluri internaționale

Adresa juridică: bd. Ştefan cel Mare şi Sfânt, nr. 65, oficiul 901, MD-2001, Chişinău, Republica Moldova

 

 

AVIZ de convocare a Adunării Generale Anuale a Acționarilor B.C. „ProCredit Bank” S.A.

În conformitate cu prevederile Legii privind societăţile pe acţiuni nr. 1134-XIII din 20.04.1997, în temeiul deciziei Consiliului Băncii din 26.04.2024, pentru data de 20 iunie 2024 este convocată Adunarea Generală Anuală a Acționarilor B.C. „ProCredit Bank” S.A. Forma de ținere a Adunării – prin corespondență. Adunarea va avea loc la 20 iunie 2024, la următoarea adresă: MD-2001, bd. Ștefan Cel Mare și Sfint 65, of. 901, mun. Chișinau, Republica Moldova, ora 11:00.

 

Şedinţa va avea următoarea Ordine de zi:

 

1. Determinarea cvorumului

2. Alegerea Președintelui şi Secretarului Adunării

3. Revizuirea şi aprobarea Ordinii de zi

4. Prezentarea şi aprobarea Raportului Financiar anual al Băncii pentru anul financiar încheiat la 31 decembrie 2023

5. Aprobarea Dării de Seamă Anuale a Consiliului Băncii

6. Prezentarea și aprobarea Raportului Financiar anual al Băncii pentru anul financiar încheiat la 31 decembrie 2023, auditat de Societatea de Audit „BDO Audit & Consulting”  S.R.L.

7. Reevaluarea anuală a membrilor Consiliului Băncii

8. Confirmarea societății de audit independente pentru anul financiar care se încheie la 31 decembrie 2024 și stabilirea remunerației pentru serviciile prestate de aceasta

9. Aprobarea profitului anual al Băncii pentru anul 2023, aprobarea formării capitalului de rezerva precum și aspecte de repartizare a dividendelor pentru anul 2023

10. Aprobarea Regulamentului Consiliului Băncii

11. Aprobarea cuantumului remunerației anuale a membrilor Consiliului Băncii

 

Lista acționarilor cu drept de participare la Adunarea Generală Anuală a Acționarilor va fi întocmită de către Depozitarul Central Unic la situația din 21 mai 2024.

Despre materialele aferente ordinii de zi a Adunării Generale Anuale a Acționarilor, acţionarii au fost informaţi adiţional prin transmiterea documentelor relevante la adresa sediului lor. Totodată acţionarii pot lua cunoştinţă de acestea la sediul B.C. „ProCredit Bank” S.A., începând cu 3 iunie 2024, în zilele de lucru, între orele 09:00 - 18:00.

Înregistrarea participanţilor la Adunare se va efectua la prezentarea actului de identitate. Reprezentanţii participanţilor vor fi obligați să prezinte de asemenea și o procură (în original).

 

Comitetul de Conducere al B.C. „ProCredit Bank” S.A.