ProCredit Bank

ProCredit Bank

0800 000 10 Contact Centru

+373 22 27 07 07 pentru apeluri internaționale

 

 

Convocare a Adunării Generale Anuale a Acționarilor B.C. ”ProCredit Bank” S.A.

În atenția acționarilor B.C. ”ProCredit Bank” S.A.

În conformitate cu prevederile Legii privind societăţile pe acţiuni nr. 1134-XIII din 20.04.1997, în temeiul deciziei Comitetului de Conducere al Băncii din 20.03.2018, pentru data de 25 aprilie 2018 este convocată Adunarea Generală Anuală a Acţionarilor B.C. ”ProCredit Bank” S.A.. Forma de ținere a Adunării - cu prezenţa acționarilor.

Adunarea va avea loc la 25 aprilie 2018, la următoarea adresă: MD-2001, bd. Stefan cel Mare si Sfint 65, of. 901, mun. Chisinau, Republica Moldova, ora 11:00.

 

Şedinţa va avea următoarea Ordine de zi:

1. Determinarea cvorumului

2. Alegerea Preşedintelui şi Secretarului Adunării

3. Revizuirea şi aprobarea Ordinii de zi

4. Revizuirea şi aprobarea dării de seamă financiare a Băncii pentru anul financiar încheiat la 31 decembrie 2017

5. Aprobarea Dării de Seamă Anuale a Consiliului de Administraţie al Băncii şi a Dării de Seamă Anuale a Comisiei de Cenzori a Băncii

6. Examinarea şi aprobarea Raportului Financiar anual al Băncii pentru anul financiar încheiat la 31 decembrie 2017

7. Confirmarea societății de audit independente pentru anul financiar care se încheie la 31 decembrie 2018 şi stabilirea remunerației pentru serviciile prestate de aceasta

8. Repartizarea profitului anual al Băncii pentru anul 2017

9. Aprobarea Statutul Băncii în redacție nouă

10. Aprobarea Codului de Guvernare Corporativă al Băncii în redacție nouă

11. Aprobarea Regulamentului Consiliului Băncii

12. Aprobarea Regulamentului Comitetului de Conducere al Băncii

13. Aprobarea cuantumului remunerației membrilor Consiliului Băncii

 

Despre materialele aferente ordinii de zi a Adunării Generale Anuale a Acționarilor, acţionarii vor fi informaţi adiţional prin transmiterea documentelor relevante la adresa sediului lor. Totodată acţionarii pot lua cunoştinţă de acestea la sediul B.C. „ProCredit Bank” S.A., începând cu 10 aprilie 2018, în zilele de lucru, între orele 09:00 - 18:00.

Lista acţionarilor cu drept de participare la Adunarea Generală Anuală a Acționarilor va fi întocmită de către Societatea de registru „Grupa Financiară” S.A. la situaţia din 10 aprilie 2018. Înregistrarea participanţilor la Adunare se va efectua la prezentarea actului de identitate. Reprezentanţii participanţilor vor fi obligați să prezinte deasemnea și o procură (în original), perfectată în conformitate cu legislaţia Republicii Moldova.

 

Comitetul de Conducere al B.C. ”ProCredit Bank” S.A.